Všeobecné podmínky – „WSOP 9ners Final Table Promotion“

 1. Níže jsou uvedeny všeobecné podmínky promo akce „WSOP 9ners Final Table Promotion“ (dále jen „promo akce“). Promo akci organizuje příslušná společnost skupiny 888 (dle definice ve Všeobecných podmínkách www.888poker.com) („pořadatel“), která je provozovatelem webových stránek www.888poker.com („webové stránky“). Svou účastí na této promo akci vyjadřujete úplné přijetí níže uvedených ustanovení.
 2. Platí veškeré Všeobecné podmínky pro vstupenky na turnaje 888poker.
 3. Tato promo akce začíná 2. 10. 2016 a bude ukončena 11. 10. 2016 (dále jen „období promo akce“). Bez ohledu na výše uvedené může pořadatel ukončit tuto promo akci před koncem období promo akce, nebo naopak může období promo akce prodloužit, obvykle z důvodu zneužití, omezeného zájmu o nabídku nebo chyby.
 4. Promo akce se může zúčastnit pouze ten, kdo je registrován na webových stránkách a má na těchto webových stránkách své uživatelské jméno.
 5. Aby hráč mohl obdržet výherní balíček (dle níže uvedené definice) na WSOP Las Vegas Final Table Main Event, musí se v rámci turnaje WSOP 9ners Final Table Tournament pořádaného na webových stránkách umístit do čtvrtého místa. Turnaj se odehraje 11. 10. 2016 a začíná v 21:35 GMT.
 6. WSOP Las Vegas Final Table Main Event se odehraje v Penn and Teller Theater, který se nachází v Rio Hotel v Las Vegas od 30. 10. 2016 do 2. 11. 2016.
 7. Aby se hráči mohli promo akce zúčastnit, musí odehrát vědomostní hru („vědomostní hra“), jejíž odkaz je od 2. 10. 2016, 12:00 GMT do 9. 10. 2016, 16:00 GMT uveden na facebookové stránce 888 Poker, a správně zodpovědět všech 8 otázek.
 8. Hráči, kteří ve vědomostní soutěži správně zodpoví všech 8 otázek, obdrží jednu turnajovou vstupenku na turnaj WSOP 9ners Final Table Tournament, přičemž tato vstupenka bude odeslána prostřednictvím e-mailu.
 9. Registrace na turnaj WSOP 9ners Final Table Tournament bude otevřena dvě hodiny před začátkem turnaje. Hráči se musí na turnaj registrovat v pokerovém lobby webových stránek pomocí údajů uvedených na turnajové vstupence, kterou obdrželi prostřednictvím e-mailu.
 10. Hráč může na turnaj WSOP 9ners Final Table Tournament vstoupit pouze jednou.
 11. Místa na turnaji WSOP 9ners Final Table Tournament budou k dispozici prvním 18 000 hráčů, kteří se na tento turnaj zaregistrují.
 12. Pořadatel vám může zaslat turnajovou vstupenku na turnaj WSOP 9ners Final Table Tournament až do 10. 10. 2016 v 23:59 GMT. Z toho důvodu si pravidelně kontrolujte svoji e-mailovou schránku.
 13. Hráči, kteří se na turnaji WSOP 9ners Final Table Tournament umístí na prvních čtyřech místech, obdrží výherní balíček, díky němuž budou moci sledovat WSOP Las Vegas Final Table Main Event spolu s dvěma dalšími přáteli. Přátelé, kteří budou výherce doprovázet, MUSÍ být rovněž registrovanými hráči na webových stránkách.
  • Výherní balíček každého výherce obsahuje:
  • (i) 3 zpáteční letenky v ekonomické třídě do Las Vegas z letiště, které je pro pořadatele přijatelné;
  • (ii) ubytování (1 pokoj) pro 3 osoby v Rio Hotel v Las Vegas na noci od 30. 10. 2016 do 1. 11. 2016 (čas zápisu k ubytování 30. 10. 2016 je 3.00 pm místního času a čas odhlášení 2. 11. 2016 je 12.00 pm místního času);
  • (iii) 300 USD na osobu; a
  • (iv) 3 vstupenky na WSOP Las Vegas Final Table Main Event.
  • (souhrnně „výherní balíček“)
 14. Výherní balíček je nevratný a nepřenosný.
 15. V případě, že výherce výherního balíčku se nemůže WSOP Las Vegas Final Table Main Event zúčastnit, peněžní hodnota výherního balíčku nebude nahrazena a přátelé výherce se rovněž nemohou WSOP Las Vegas Final Table Main Event zúčastnit.
 16. Aby nedošlo k pochybám, pokud výherce výherního balíčku se z jakéhokoli důvodu nebude moci zúčastnit WSOP Las Vegas Final Table Main Event, jeho přátelé nemají nárok na jakoukoli část výherního balíčku.
 17. Výherci výherního balíčku budou kontaktováni do přibližně 72 hodin od konce turnaje WSOP 9ners Final Table Tournament.
 18. Výherci budou kontaktováni třetí stranou s cílem dojednat podrobnosti letů a ubytování, které jsou součástí výherního balíčku.
 19. Této promo akce se mohou účastnit hráči starší 21 let nebo ve věku právní způsobilosti k účasti na činnostech zahrnutých ve službách na webových stránkách v souladu s právními předpisy dané soudní působnosti, podle toho, který věk je vyšší („zákonný věk“). Všichni účastníci promo akce mohou být požádáni, aby prokázali svůj věk (pas nebo jiný platný doklad totožnosti s fotografií) ke spokojenosti pořadatele a mohli se tak promo akce zúčastnit.
 20. Přátelé výherce, kteří ho doprovázejí, musí být rovněž zletilí a mohou být požádáni, aby prokázali svůj věk (pas nebo jiný platný doklad totožnosti s fotografií) ke spokojenosti pořadatele.
 21. Účastí v promo akci hráči automaticky udělují pořadateli a jeho přidruženým organizacím právo použít bez další náhrady své jméno a podobiznu k propagačním účelům a výslovně se v tomto ohledu vzdávají jakýchkoliv nároků vůči pořadateli a jeho přidruženým organizacím.
 22. Pořadatel neschvaluje naprosto žádné dohody v žádném z našich kvalifikačních turnajů a v důsledku toho neponese naprosto žádnou odpovědnost za řešení jakýchkoliv soukromých dohod sjednaných mezi členy.
 23. Během WSOP Las Vegas Final Table Main Event budou pořadatelé turnaje, WSOP a/nebo další třetí strany uplatňovat přísná pravidla týkající se chování hostů a diváků, mezi něž může patřit i vykázání osob a/nebo zabránění ve vstupu na WSOP Las Vegas Final Table Main Event. Pokud účastník a/nebo jeho přátelé poruší pravidla stanovená pořadateli turnaje, WSOP a/nebo dalšími třetími stranami, pořadatel nenese za takové chování žádnou odpovědnost a nebude poskytnuta žádná náhrada.
 24. Platí veškerá pravidla webových stránek týkající se podvodů a tajných dohod. V důsledku jakékoli podvodné činnosti výherce přijde o svůj výherní balíček (a jeho přátelé nebudou moci obdržet žádnou část výherního balíčku) a pořadatel si vyhrazuje právo podniknout proti takovému hráči další kroky, které mohou mimo jiné zahrnovat zrušení účtu člena a zadržení veškerých peněz na účtu hráče, a rovněž diskvalifikaci z této promo akce.
 25. V případě, že hráč obdržel výherní balíček a není schopen jej využít a pořadatel nebo některá třetí strana jednající jeho jménem již uzavřela jakákoli závazná ujednání týkající se výherního balíčku, na základě žádosti pořadatele mu výherce musí neprodleně uhradit peněžní hodnotu těchto uzavřených závazných ujednání.
 26. VÍTĚZOVÉ VÝHERNÍHO BALÍČKU A JEJICH PŘÁTELÉ MUSÍ MÍT PLATNÝ PAS NA DOBU NEJMÉNĚ ŠEST MĚSÍCŮ PO UKONČENÍ WSOP LAS VEGAS FINAL TABLE MAIN EVENT A JSOU VÝHRADNĚ ZODPOVĚDNÍ ZA ZAJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLI VISA (DLE POTŘEBY) A/NEBO POVOLENÍ ESTA (DLE POTŘEBY) NUTNÝCH K USKUTEČNĚNÍ CESTY. POŘADATEL NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA SITUACI, KDY VÝHERCI NEBUDOU MOCI ODCESTOVAT Z DŮVODU NEDOSTATKŮ VE SVÝCH PŘÍSLUŠNÝCH CESTOVNÍCH DOKLADECH.
 27. Členové a jejich přátelé, kteří cestují na WSOP Las Vegas Final Table Main Event, jsou výhradně zodpovědní za organizaci své dopravy po Las Vegas.
 28. Výherci a jejich přátelé zodpovídají za uzavření svého vlastního cestovního pojištění, které zahrnuje mimo jiné zdravotní pojištění a pojištění zavazadel.
 29. Pořadatel poté, co si výherce vybere svůj způsob cesty a způsob cesty svých přátel, nebude odpovědný za změny letů, ubytování ani za cokoliv jiného, co je spojeno s cestovním plánem.
 30. Pořadatel zakoupil vstupenky na WSOP Las Vegas Final Table Main Event od externího dodavatele a proto nenese odpovědnost za jeho kvalitu a vy se výslovně v tomto ohledu vzdáváte jakýchkoliv nároků vůči pořadateli.
 31. Účastí v této promo akci každý účastník uděluje pořadateli, jeho přidruženým organizacím a jakýmkoliv externím dodavatelům, kteří poskytují jakékoliv služby v souvislosti s výherním balíčkem, právo poskytnout své osobní údaje externímu dodavateli, aby mohl být výherní balíček takovému účastníkovi předán.
 32. Pokud do doby, než proběhne WSOP Las Vegas Final Table Main Event, bude účet člena uzavřen nebo člen svůj účet sám vyloučí, nebude způsobilý k převzetí výherního balíčku a ten propadne (a přátelé člena nebudou moci obdržet žádnou část výherního balíčku).
 33. Rozhodnutí pořadatele je ve všech záležitostech týkajících této promo akce a/nebo výherního balíčku konečné a závazné.
 34. Účastí v promo akci se každý účastník zavazuje zbavit a zprostit pořadatele, jeho právní zástupce, přidružené organizace, dceřiné společnosti, agentury a jejich příslušné funkcionáře, ředitele, zaměstnance a zástupce odpovědnosti za naprosto jakoukoliv škodu vzniklou na základě promo akce nebo udělení výherního balíčku a zajistit je proti jakýmkoliv takovým škodám.
 35. Každý výherce výherního balíčku a jeho přátelé mohou být před převzetím výherního balíčku požádáni, aby vyplnili a podepsali doplňující dokumenty, které mohou mimo jiné zahrnovat zřeknutí se pojištění u jakéhokoliv externího dodavatele poskytujícího služby v souvislosti s výherním balíčkem a/nebo pořadatele a jeho přidružených organizací.
 36. Tyto všeobecné podmínky byly sepsány v anglickém jazyce. V případě jakéhokoliv rozporu mezi významem jakýchkoliv přeložených verzí těchto všeobecných podmínek a významem jejich verze v anglickém jazyce platí význam verze těchto všeobecných podmínek v anglickém jazyce.
 37. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit nebo odvolat pozvánky na živé události, nebo účast na živých událostech, bez peněžní kompenzace, pokud je u účtu právě prováděno vyšetřování, nebo pokud je účet uzavřen či zablokován. Tyto důvody zahrnují mimo jiné podvody a spory.
 38. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit, upravit nebo pozastavit promo akci, pokud promo akci nebude, podle vlastního uvážení pořadatele, možné provádět tak, jak je stanoveno.
 39. Pořadatel může kdykoliv tuto promo akci zrušit, změnit nebo pozastavit, mimo jiné včetně případů, kdy je to vyžadováno z bezpečnostních důvodů, za účelem splnění podmínek platných zákonů nebo předpisů, nebo kdykoliv jindy, kdy promo akci nelze provádět tak, jak je stanoveno, v důsledku výjimečných okolností, které pořadatel nemůže ovlivnit.
 40. Výherci zodpovídají za veškeré příslušné daně v souvislosti s převzetím svého výherního balíčku.
 41. Veškerá zde uvedená ustanovení, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení nebo vypršení této promo akce, aby bylo dosaženo jejich účelu, budou trvat tak dlouho, dokud k dosažení daného účelu již nebudou nezbytná.
 42. Na tuto promo akci se vztahuje uživatelská dohoda těchto webových stránek.
     

Copyright 2002 - 2017 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., dceřiná společnost ve výhradním vlastnictví společnosti 888 Holdings plc.
Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited je zaregistrována na Gibraltaru, který je součástí Evropské unie.
Společnost 888 Holdings plc je kotovaná na londýnské burze cenných papírů.
Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited je držitelem licence a poskytuje online herní služby podle zákonů Gibraltaru (licence pro hazardní hry hrané na dálku č. 022 a 039), a neposkytuje žádné informace ohledně zákonnosti takových služeb v jiných jurisdikcích.
Naše herní služby ve Spojeném království provozuje společnost 888 UK Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, která je licencovaná a regulovaná Komisí pro hazardní hry Velké Británie.
Naše služby v členských státech Evropské unie (s výjimkou států, pro které jsou naše služby poskytovány na základě místních licencí) provozuje společnost Virtual Digital Services Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, který je součástí Evropské unie.
Společnost Virtual Digital Services Limited funguje podle gibraltarské licence pro provozování hazardních her.
Naše sázkové produkty provozuje v Irsku společnost 888 Ireland Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, která je licencovaná a regulovaná organizací Ireland's Revenue Commissioners.
Naše adresa: 601-701 Europort, Gibraltar.
Vybízíme k zodpovědnému hraní a podporujeme organizaci GamCare.